Consequenties van wetenschapsoriëntatie naar keuze leerling
Wetenschapsoriëntatie als keuze-aanbod kan op verschillende manieren een plek krijgen in het tweede-fase-curriculum. De onderstaande tabel toont er vier, die onderling te combineren zijn.


variantvarianten van een aanbod aan wetenschapsoriëntatie naar keuze van de leerling
aanbod abinnen de vakken
van het gemeenschappelijk deel  en het profieldeel
keuze- onderdelen van het vakonderwijs
aanbod bbinnen het vrije deelkeuzevakkenbijvoorbeeld:
 • filosofie
 • ANW
 • NLT
 • Big History
aanbod cmodules, projecten of thema'sbijvoorbeeld ontleend aan (samenwerking tussen) de vakken die de school regulier aanbiedt
aanbod d(keuze)activiteitbijvoorbeeld:
 • OSB
 • werkweek
 • PWS-begeleiding

Het geheel aan keuze-aanbod kan op zijn beurt ook nog worden geschikt, in een keuzematrix zoals hieronder afgebeeld. Het voordeel daarvan voor de leerling :

 • de matrix maakt in één oogopslag duidelijk wat er te kiezen valt – en onder welke voorwaarden;
 • matrixonderdelen die relevant zijn voor wetenschapsoriëntatie, kunnen als zodanig worden aangegeven en desgewenst meetellen voor een eindcijfer ‘wetenschapsoriëntatie’ dat deel uit maakt van het combinatiecijfer.

Deze schikkingsopties hebben zo hun consequenties, bijvoorbeeld als het gaat om:

 1. de noodzaak tot vakverbindende samenwerking
 2. de coördinatie daarvan
 3. het eigenaarschap van het geheel aan wetenschapsoriënterend aanbod
 4. de toetsing van voor het vak of de beoogde wetenschapsoriëntatie relevante kennis en vaardigheden
 5. de vastlegging van beoordelingsresultaten
 6. het meetellen daarvan bij overgang of slagen/zakken
 7. de noodzaak van aanvullende onderwijstijd (desgewenst te ontlenen aan het vak algemene natuurwetenschappen, als dat niet langer als verplicht vak wordt aangeboden)
 8. de noodzaak van ontwikkel- en overlegtijd
 9. de verantwoording van het aanbod in de lessentabel van de school en studielasturen voor de leerling.

De tabel op de deze pagina laat zien hoe deze negen aspecten voor de bovenstaande varianten (a) t/m (d), c.q. de verwerking daarvan in een omvattender ‘vak’ wetenschapsoriëntatie, uitpakken.