Tabel
De linkerkolom (mogelijke consequenties van de variant) indiceert in vraagvorm, wat de consequenties kunnen zijn van de varianten (a) t/m (e); elk van de kolommen (a) t/m (e) beantwoordt, hoe die voor de desbetreffende variant van toepassing zijn.
Die beantwoording geschiedt in termen van ja, nee, ?, aanbevolen of desgewenst.

Aan de school de afweging welke consequenties zij kan en wil aanvaarden. En dus: welke variant van welk arrangement haar het beste schikt om meer wetenschappelijke toerusting van de vwo-leerling in de tweede fase in te vlechten.

mogelijke consequenties
van deze variant

variant:

a.
afzonderlijk
b.
vakverbindend
c.
vakverbindend
en gelijktijdig
d.
academische
leerlijn
e.
thematisch
aanbod

(1) vakverbindende
samenwerking nodig?

neejajajaja
(2) coördinatie nodig door
  • coördinator wetenschapsoriëntatie en/of
  • schoolleider of teamleider tweede fase vwo?
?aanbevolenjajaja
(3) eigenaarschap wetenschapsoriënterend aanbod
nodig bij een docententeam, werkgroep, of sectie wetenschapsoriëntatie?
?aanbevolenaanbevolenjaja
(4) regeling van toetsing
  • in de vak-PTA’s?
  • in een PTA voor wetenschapsoriëntatie?
jajajadesgewenst?
aanbevolen*aanbevolen*aanbevolen*jaja
(5) beoordelingsresultaten wetenschapsoriëntatie in de vorm van
  • vak(eind)cijfers?
  • afzonderlijke (eind)cijfers voor wetenschapsoriëntatie?
jajajadesgewenst?
aanbevolen*aanbevolen*aanbevolen*jaja
(6) beoordelingsresultaten wetenschapsoriëntatie bij overgang of slagen/zakken verdisconteerd in
  • de vak(eind)cijfers?
  • een combinatiecijfer?
jajajadesgewenst?
aanbevolen*aanbevolen*aanbevolen*jaja
(7) aanvullende onderwijstijd nodig??jajajaja
(8) ontwikkel- en overlegtijd nodig??jajajaja
(9) aanpassingen in de lessentabel van de school en studielasturen voor de leerling nodig?
??jajaja
manier waarop aanbod gericht op de wetenschappelijke toerusting van de vwo leerling in de tweede fase kan plaatsvinden:binnen het vakonderwijs van elk vak afzonderlijk(deels) in de lestijd van de deelnemende vakken en/of (deels) in daarvoor geoormerkte contacttijd
waar mogelijk vakverbindend afgestemdvakverbindend / vakoverstijgend
gelijktijdig

* maar dan ook voorzien in (2) en (3)